و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
دیوار زبان است که بین ما حایل شده...
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
 

حرف هایی هست برای نگفتن. شادی هایی هست که بهتر است سعی نکنی دیگران را در آنها شریک کنی.

می خواستم بگویم به او که احوال پرسی های گاه به گاهش را چه قدر دوست دارم، ترسیدم سعی کند بیشتر احوالم را بپرسد که بیشتر شادم کند...

حرف می زنیم. از روزهایی می گوید که شب با گلودرد خوابیده، از شدت بلااستفاده گذاشتن حنجره اش.

 

 

 


 
comment آدم-گفته ها ()