و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
دنیای بزرگِ گوچک
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
 

موسیقی فیلم "بابل" را گوش می دهم و فکر می کنم به آدم های مختلفی در گوشه گوشه ی دنیا که روایت هستی من با آن ها پیوند خورده، حتی اگر ندانم؛ حتی اگر نشناسم شان. و فکر می کنم به روزی که هر کدام از ما در یک گوشه ی دنیا زندگی می کنیم و دیوارهای دنیا دیگر آن قدر بلند نیست که ما را از هم جدا کند.


 
comment آدم-گفته ها ()