و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
مراعات
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
 

بعضی وقت ها عجیب بی ملاحظه می شویم.

نمی بینی شوخی ای که با او می کنی و مرا هم در آن دخیل می کنی، چه قدر به عضلات صورتم فشار می آورد؟!


 
comment آدم-گفته ها ()