و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
سال بالایی
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
 

خیلی بامزه است. با یک سال اولی حرف زدن و غروری را در لحنش و تک تکِ کلماتش حس کردن و به یاد آوردن زمانی که من هم این طور بودم. انگار که این چهار سال دو دوره ی دو ساله است. دوسال منشِ سال اولی داریم و دو سال، سال بالایی-وار زندگی می کنیم. حالا می فهمم که چرا پارسال حس نمی کردم که دیگر سال اول نیستم. و چرا دوستان صمیمی ام اغلب یک سال اختلاف سن دارند با من. و آن حصاری که در برخورد با سال بالایی ها حس می کردم وقتی که سال یک بودم از کجا آب می خورد. امیدوارم این آگاهی کمک کند که کنار بزنم این حصار را... ولی هنوز نمی دانم چه طور.


 
comment آدم-گفته ها ()