تکان خوردم

گاهی یک زندگی دیگر، روایتی از هستی آدم هایی که ندیده ام، عجیب تکان ام می دهد. امروز تعطیلات عیدم را در اوج افتتاح کردم. با یکی از همین تکانه ها. از دفعه ی قبلی که چنین حسی داشتم خوشبختانه خیلی نگذشته. هر از گاهی چنین تلنگرهایی می چسبد. گاهی نوازش-وار و گاهی پس گردنی. که رخوت و بی حسی را از سرم بپرانند. مبادا یادم برود خیلی چیزها.

 

محض اینکه یادم بماند:

 

Bob Sweeney: There was a moment... when I used to blame everything and everyone... for all the pain and suffering and vile things that happened to me, that I saw happen to my people. Used to blame everybody. Blamed white people, blamed society, blamed God. I didn't get no answers 'cause I was asking the wrong questions. You have to ask the right questions.

 

?Derek Vinyard: Like what

 

?Bob Sweeney: Has anything you've done made your life better

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید