جا مغزی مان به کار گرفته شد...

« "غالب مردم قبل از اینکه شنا کردن بتوانند، نمی خواهند شنا کنند." این خنده دار نیست؟ خوب معلوم است که نمی خواهند شنا کنند! این ها را برای خشکی آفریده اند نه برای دریا و طبیعی هم هست که نخواهند فکر کنند؛ آخر این ها را برای زندگی خلق کرده اند نه برای فکر کردن! بله، و هر کس فکر می کند و فکر برایش بیش از همه چیز اهمیت پیدا کرده است، در این مرحله می تواند کار را به جای باریک برساند. اما به هر حال چنین فردی هم آب را با خشکی اشتباه کرده است و بالاخره روزی غرق خواهد شد.»

*****

«مرگ انسان قدرت طلب با قدرت و زور است و فنای فرد پول پرست با پول. کسی را که مطیع و منقاد است، خدمت نابود می کند و شهوت پرستِ کامجو را هوا و هوس به دیار عدم می فرستد و بدین ترتیب هم استقلال باعث از بین رفتن گرگ بیابان شد به مقصود خود دست یافت و هر لحظه بیشتر مستقل شد، هیچ فردی حق نداشت به او فرمان بدهد، سر در ربقه ی اطاعت احدی نمی بایست بگذارد، آزاد و تنها بر اعمال و رفتار خود نظارت می کرد، زیرا هر فرد مقتدری بدون بروبرگرد به چیزی که یک محرک واقعی او را برای دست یافتن به آن به تکاپو انداخته دست می یابد. اما در بحبوحه ی وصول به آزادی، ناگهان متوجه شد که آزادی اش در حکم مرگی است که او تنها به آن محکوم شده است. دریافت که دنیا به نحوی وحشتناک رهایش کرده و دست از سرش برداشته است. فهمید که دیگر در سرنوشت مردم اشتراکی ندارد و حتی از خود بیگانه است و به آهستگی در هوای عزلت و انزوا که هر دم رقیق تر می شود به خفقان دچار خواهد شد. زیرا اکنون وضع چنان شده بود که تنهایی و استقلال دیگر آرزو و مقصود نبود، بلکه سرنوشت محتوم و محکومیتی دردناک به شمار می رفت.»

 

پ.ن. هر دو بند از کتاب "گرگ بیابان" نوشته ی "هرمان هسه" است...

/ 2 نظر / 5 بازدید
میرس

خیلی قشنگ بود حال کردم واقعا. مخصوصا با دومی خصوصا با اولی (دلم نیومد یکیشو بگم)