چرا

این روزها درگیرم با خودم. با چرایی کارهایم. راست می گفت آن استاد که می گفت آنکه چرایی را یافته با هر چگونه ای خواهد ساخت.

/ 1 نظر / 9 بازدید
سامان

استاد راست می گفت. اما اگر قرار باشه تو هم درگیر باشی دییگه ما باید سر به بیابون بزاریم. نه تنها از چرایی کارها که ما هنوز اندر خم خود انجام کاریم [چشمک]